VIER - Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s

Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

Wordt eind 2017 SCIOS Scope 10

Een VIER (Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s) inspectie is een beperkte inspectie die er vooral op is gericht de risico’s op brand in uw elektrische installatie voor de verzekeraar inzichtelijk te krijgen. De inspectie kan, in overleg met uw verzekeraar/tussenpersoon, in plaats van een NEN 3140 inspectie worden uitgevoerd. Een VIER inspectie kan ook een goed alternatief zijn voor het beheren van uw continuïteit. De verwachting is dat in de tweede helft van 2017 de VIER inspectie zal worden getransformeerd naar een SCIOS Scope 10 inspectie, gebaseerd op de in 2016 ontwikkelde NTA 8220. Wilt u meer weten over deze ontwikkeling, neem dan gerust contact met ons op.

Probleem

Verzekeraars die actief zijn in het MKB en Agro hebben een probleem; NEN 1010 en NEN 3140 zijn in deze sectoren niet vanzelfsprekend en dat heeft gevolgen voor het brandrisico van gebouwen en inventaris. Bovendien is een e-inspectie op het gebied van brandrisico’s heel wat anders dan een e-inspectie op het gebied van mensveiligheid. Dit heeft geleid tot het initiatief van iKeur om in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars methodiek en de erkenningsregeling VIER te ontwikkelen.

Wat maakt een inspectie volgens de VIER methode anders? Om te beginnen staat de communicatie met de verzekerde en diens (huis) installateur centraal. Bij de intake worden potentiele risico’s besproken en bij de evaluatie wordt de bewustwording gestimuleerd en worden de herstelmaatregelen concreet gemaakt. Het resultaat van een inspectie volgens de VIER methode is een rapportage die taalkundig en juridisch correct is, met expliciete beschrijving van de risico’s en de herstelmaatregelen. De herstelverklaring maakt de genomen maatregelen en de daarmee bereikte risicoreductie aantoonbaar. Dit vraagt natuurlijk andere vaardigheden van de e-inspecteur.

Offerte aanvragen

Meer weten over VIER?

De erkenningsregeling VIER is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars door iKeur ontwikkeld. VIER beoogt de brandrisico’s, verbonden aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen, te reduceren en daarmee de brandschade aan bedrijven te beperken. De inspectie volgens de VIER-methode heeft de volgende kenmerken:

  • Communicatie met de opdrachtgever staat centraal
  • De aanpak is risico gebaseerd
  • De rapportage is oplossingsgericht

VIER erkenningsregeling

De erkenningsregeling VIER wordt beheerd door iKeur en is persoonsgebonden. Om van iKeur het predicaat VIER-erkend te krijgen, moet aantoonbaar aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Naast kennis en ervaring op het gebied van elektrotechnische inspecties is het vereist dat de VIER cursus met succes wordt afgerond. Bovendien dient men het VIER-reglement te onderschrijven en dienovereenkomstig te handelen. Om VIER erkend te worden is het lidmaatschap van iKeur niet verplicht. De erkenning is 3 jaar geldig en kan steeds met 3 jaar verlengd worden. Voor verlenging dient aangetoond te worden door de inspecteur dat er voldoende PE (Permanente Educatie) punten zijn behaald en dat het herhalingsexamen met goed gevolg is afgelegd.

VIER cursus

Een inspectie volgens de VIER-methode vraagt andere vaardigheden van de E-inspecteur. Daarom is er een speciale cursus ontwikkeld. De cursus met het bijbehorende examen vormt de basis voor de VIER erkenning. Deze VIER basiscursus bestaat uit drie modulen:

  • Module 1: Taalkundig en juridisch juist rapporteren (online)
  • Module 2: Verzekeringsrecht en verzekeringstechniek (2 dagdelen klassikaal)
  • Module 3: Inspectiemethode (2 dagdelen klassikaal)

VIER wordt SCIOS Scope 10

Installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico’s nu nog beoordelen is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Tot nu toe verwijzen verzekeraars in de polis vaak naar NEN 1010 of NEN 3140 of eigen inspectiemethodieken. Deze inspectiemethodieken hebben betrekking op de minimale elektrotechnische veiligheid of op de bedrijfsvoering van een installatie. Bovendien gaat het daarbij vooral om elektrocutie en elektromagnetische compatibiliteit; brandrisico komt maar in beperkte mate aan de orde. NTA 8220 richt zich juist volledig op de brandrisico’s bij elektra. Inspecteur en verzekeraar hanteren zo voortaan dezelfde, heldere criteria als het gaat om brandveiligheid. Dat levert uiteindelijk vooral duidelijkheid op voor de verzekerde. Voor risico’s als bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een verwijzing naar NEN 1010 of NEN 3140 uiteraard nog wél relevant.

Risico’s en maatregelen

De nieuwe methodiek is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2016 – Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel. NTA 8220 beschrijft de brandrisico’s én het risiconiveau. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. De nieuwe methodiek staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

Draagvlak

UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche), het Verbond van Verzekeraars en iKeur (platform voor onafhankelijke inspecteurs) hebben nauw samengewerkt bij het opstellen van NTA 8220. De nieuwe beoordelingsmethodiek heeft daardoor een breed draagvlak. De nieuwe NTA 8220 is afgeleid van VIER (Verzekerings Inspecties Elektrische Risico’s), een programma dat enkele jaren geleden is opgesteld door iKeur en het Verbond van Verzekeraars.

SCIOS sluit aan

Inspectiebedrijven die volgens NTA 8220 gaan werken, kunnen waarschijnlijk al volgend jaar gebruik maken van een certificatieregeling. Stichting SCIOS heeft zich namelijk bij de nieuwe brandinspectiemethodiek aangesloten en zal een toegepast kwaliteitssysteem ontwikkelen. Het systeem gaat deel uitmaken van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en naar verwachting zal Scope 10, zoals de inspectiemethode gaat heten, in maart 2017 beschikbaar zijn. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen