Wijzigingen inspectieresultaat binnen 12 maanden

Inmiddels is het binnen de SCIOS-inspectiebranche bekend dat er een geldigheid is geïntroduceerd aan de termijn dat een inspectieresultaat gewijzigd kan worden in het landelijk SCIOS-portaal.
De motivatie hiervoor is als volgt:
• Het is niet redelijk van een SCIOS-inspectiebedrijf te verwachten dat het een goedkeurende verklaring afgeeft van een installatie die men meer dan 12 maanden niet heeft gezien.
• De wettelijke hersteltermijn bij stookinstallaties is twee weken conform het Besluit activiteiten leefomgaving. Dit is ook altijd al zo geweest.
• De advieshersteltermijnen bij elektrische installaties liggen voor enkele inspecties vast. Dit kan bijvoorbeeld bij SCIOS Scope 10 conform de NTA 8220 drie maanden zijn.

Enorm belangrijk om te vermelden dat de hersteltermijnen los staan van de 12 maanden die geboden worden aan de SCIOS-inspectiebedrijven om een inspectieresultaat in het landelijk SCIOS-portaal te wijzigen. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de installatie-eigenaar wanneer deze herstel laat uitvoeren.

Vraag uw herbeoordeling uiterlijk drie maanden voor verval van de termijn (12 maanden) aan. Dit omwille van de planning omtrent uw herbeoordeling. Alle verzoeken buiten dit termijn kunnen mogelijk niet meer tijdig in behandeling genomen worden.
Informatie omtrent de ingangsdatum van bovenstaande stelling behoeft enig uitleg. De stelling is al vanaf oktober 2021 actief binnen de SCIOS Certificatieregeling. In eerste instantie betrof het inspecties vanaf inspectiedatum 1 januari 2022 en per 22 mei 2023 was het technisch ook niet meer mogelijk hiervan af te wijken in het landelijk SCIOS-portaal.
Per 12 november 2023 heeft SCIOS hier een wijziging in doorgevoerd. Het College van Deskundigen vanuit SCIOS heeft besloten de invoeringsdatum aan te passen naar 1 mei 2023 in plaats van 1 januari 2022.

Nieuw EBI-verslag brandstofleiding bij vervanging/wijziging aangesloten stooktoestellen?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een aantal factoren:

Substantiële wijzigingen aan de gasleiding
Als er geen substantiële wijzigingen hebben plaatsgevonden aan de gasleiding, is een nieuwe Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) niet per se vereist. Substantiële wijzigingen zouden veranderingen in het ontwerp, de capaciteit of de materialen van de gasleiding kunnen omvatten.

Invloed van de wijzigingen aan de aangesloten stooktoestellen
Indien de wijzigingen aan de aangesloten stooktoestellen geen invloed hebben op de gasleiding zoals beschreven in het EBI-rapport, kan het bestaande EBI gehandhaafd blijven. Dit betekent dat als de nieuwe ketel vergelijkbare eigenschappen en specificaties heeft als de oude ketel en de veranderingen niet leiden tot andere eisen of omstandigheden voor de gasleiding, een nieuwe EBI niet nodig is.

Melding van wijzigingen
Het is wel essentieel dat er melding wordt gemaakt van de veranderingen in de aangesloten toestellen in het EBI-verslag. Dit zorgt voor een accurate documentatie van de huidige situatie van de installatie.

Geldigheid van het basisverslag
Voor periodieke inspecties en onderhoud is de aanwezigheid van een geldig basisverslag vereist. Een basisverslag blijft geldig zolang de samenstelling van de installatie niet is veranderd en er geen wijzigingen in het basisverslag zijn aangebracht. Het basisverslag moet door het uitvoerende inspectiebedrijf zijn goedgekeurd.

Voldoen aan grenswaarden en normen
De installatie moet voldoen aan de gestelde grenswaarden, normen en instructies zoals vermeld in de inspectieovereenkomst, het basisverslag of de documentatie van de leverancier van het stooktoestel. De EBI-er moet beoordelen of de uitvoering en condities in overeenstemming zijn met deze normen en instructies.

Conclusie
Als er geen substantiële wijzigingen aan de gasleiding zijn doorgevoerd en de nieuwe ketel geen invloed heeft op de condities beschreven in het bestaande EBI-rapport, is een nieuwe EBI niet noodzakelijk. Wel moet er melding gemaakt worden van de verandering in de stooktoestellen in het EBI-verslag en moet de installatie blijven voldoen aan alle relevante normen en instructies. De geldigheid van het basisverslag moet worden gehandhaafd en goedgekeurd door het uitvoerende inspectiebedrijf.

Het is belangrijk om de specificaties en instructies van de leverancier van het stooktoestel te volgen en ervoor te zorgen dat de installatie blijft voldoen aan de geldende regelgeving en grenswaarden.

Veiligheidskleppen – Vervangen / aanleveren bewijslast ter herbeoordeling

U heeft een rapport van ons ontvangen waarbij is aangegeven dat de veiligheidsklep toe is aan vervanging. In deze sectie lichten wij toe wat u in deze situatie dient te doen.
Een cv-installatie moet zijn voorzien van een veiligheidsklep nabij elk stooktoestel. De veiligheidsklep van een installatie mag niet hoger zijn afgesteld dan de maximale werkdruk die op de opschriftplaat van het toestel is aangegeven. De veiligheidsklep moet een zodanige afvoercapaciteit hebben dat alle op het water overgedragen warmte als stoom kan worden afgevoerd, waarbij de afwijking van de maximale werkdruk niet meer mag zijn dan:

 • 0,5 bar bij een werkdruk kleiner of gelijk aan 3 bar; of
 • 10 % boven de maximale werkdruk bij een werkdruk groter dan 3

(bron: NEN 3028 artikel 8.2.3)

Vervangen van de veiligheidsklep
Ten eerste dient de veiligheidsklep vervangen te worden. Daarvoor verwijzen wij u naar de NEN 3028 artikel 8.2.3 en de fabrikantsvoorschriften van de toe te passen veiligheidsklep. Hierin staat exact beschreven waar u aan moet voldoen bij het vervangen van uw veiligheidsklep.

Wanneer de huidige positie horizontaal is, dient het nieuwe veiligheidsventiel constructief te worden aangepast m.b.v. een bocht en afvoerleiding.

Aanleveren bewijslast ter herbeoordeling
Ten is eerste is het goed om te vermelden dat met ingang van, inspectiedatum 1 januari 2022, geldt dat basisverslagen en inspectierapporten met afkeurpunten ten hoogste 12 maanden na inspectiedatum geldig zijn. Na afloop van deze termijn kan een SCIOS inspectiebedrijf het resultaat van een inspectie niet meer wijzigen in het landelijk SCIOS-portaal en geen certificaat meer afgeven. De installatie zal daardoor geheel opnieuw beoordeelt dienen te worden. Vraag uw herbeoordeling daarom tijdig aan en houdt hierbij rekening met wachtentijden van 2 maanden.

Betreft de herbeoordeling enkel “het vervangen van de veiligheidsklep” dan kan deze middel bewijslast worden herbeoordeeld. Mochten er meerdere punten zijn ter herbeoordeling dan is een beoordeling op locatie vaak noodzakelijk. Herbeoordelingen kunnen wij enkel in behandeling nemen als uw aanvraag aan de volgende aspecten voldoet:

 • U stuurt uw mail naar service@vanempelinspecties.com met als onderwerp het betreffende rapportnummer en de wens tot herbeoordeling.
 • Uw mail bevat een bijlage met een foto van de registratie in het logboek van de verrichte vervangingswerkzaamheden.
 • Uw mail bevat een bijlage met een overzichtsfoto van de opstellings/stookruimte waarop de installaties te zien zijn.
 • Uw mail bevat bijlages met detail foto’s/documentatie waarop de gegevens van de vervangen veiligheidsklep duidelijk te zien zijn. De volgende gegevens zijn van belang:
  • Merk: (bijvoorbeeld Flamco)
  • Type: (bijvoorbeeld Prescor)
  • Aansluiting: (bijvoorbeeld 3/4”)
  • Afblaascapaciteit: (bijvoorbeeld 3 Bar)
  • Bouwjaar Klep: (bijvoorbeeld 2022)

Wanneer de foto’s en documentatie niet voldoende/duidelijk zijn, dienen we dit alsnog op locatie te beoordelen. U dient er rekening mee te houden dat er aan deze administratieve herbeoordeling kosten verbonden zijn.

Aanleveren van rapporten aan derden

U bent opzoek naar een rapportage die opgesteld is door van Empel Inspecties en Advisering of B&R Inspectie en Advies. Wanneer u de opdrachtgever was ten tijde van de inspectie kunt u het rapport terugvinden op ons portaal. Dit portaal is ingericht voor opdrachtgevers met meerdere objecten in het beheer. De link naar het portaal is https://www.vanempelinspecties.com/login/. Met uw inloggegevens die u ontvangen heeft, kunt u vervolgens het betreffende rapport opzoeken. Heeft u geen omgeving in het portaal? Dan kunnen wij het rapport opnieuw aan u verzenden.

Indien u niet de opdrachtgever was ten tijde van de inspectie dan kunnen wij het gewenste rapport niet verstrekken. Deze zal opgevraagd dienen te worden bij de installatie-eigenaar/beheerder of de opdrachtgever van Van Empel Inspecties en Advisering dan wel B&R Inspectie en Advies.

Herstelverklaring SCIOS Scope 8, 10 en 12

U heeft een rapport van ons ontvangen waarbij is aangegeven dat de inspectie niet geheel conform het opgestelde inspectieplan is uitgevoerd en/of zijn er tijdens de inspectie geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of defecten vastgesteld die een mogelijk risico vormen. Hoe nu verder? Eén van onze meest gestelde vragen en wij kunnen ons voorstellen dat het soms ook best ingewikkeld is. Achterin het rapport vindt u een “herstelverklaring”. In onderstaande maken wij u wegwijs in de vervolgstappen.

Allereerst is het goed om te benoemen dat er momenteel meerdere mogelijkheden gehanteerd worden in de markt echter moeten wij daarbij vermelden dat de SCIOS Certificatieregeling enkel één werkwijze kent. Deze luidt als volgt:

Wanneer na een inspectie met constateringen vastgesteld wordt dat de constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande afmelding met constateringen gewijzigd in een afmelding zonder constateringen. Voor 22 mei 2023 ontving u bij een inspectie met constateringen een “Verklaring met constateringen”. Vanaf 22 mei 2023 ontvangt u enkel nog maar een “Verklaring zonder constateringen” wanneer er binnen 12 maanden een positieve herbeoordeling heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt aangegeven hoe is vastgesteld dat de constateringen zijn weggenomen:

 • Herinspectie
 • Beoordeling van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd

Het is niet toegestaan inspecties af te melden waarbij niet alle werkzaamheden en metingen zijn uitgevoerd. Het wijzigen van een “afmelding met constateringen” [LET OP u ontvangt geen verklaring meer] naar een “afmelding zonder constateringen” moet binnen 12 maanden na inspectiedatum plaatsvinden. Na afloop van deze termijn kan een SCIOS inspectiebedrijf het resultaat niet meer wijzigen. De installatie zal daardoor geheel opnieuw beoordeelt dienen te worden. Vraag uw herbeoordeling daarom tijdig aan en houdt hierbij rekening met wachtentijden van 3 maanden.

Uw eerste stap tot een “verklaring zonder constateringen”
U neemt contact op met een daartoe bevoegde installateur om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. U geeft hierbij te kennen dat de werkzaamheden opgeleverd dienen te worden met een volledig ingevulde en ondertekende herstelverklaring. Tevens dient de installateur zorg te dragen voor alle benodigde bewijslasten die de inspecteur tijdens een herbeoordeling op locatie benodigd heeft. Denk hierbij aan productinformatie, berekeningen en revisie tekeningen. Met het ondertekenen van de herstelverklaring verklaard de installateur alle gebreken uit het bijhorende inspectierapport conform de gelde richtlijnen verholpen te hebben. Zijn er meerdere installateurs betrokken bij deze activiteiten dan dienen er meerdere herstelverklaringen ondertekend te worden met een duidelijke demarcatie van de bijhorende referenties uit het inspectierapport.

Werkwijze van Empel Inspecties en Advisering
In tegenstelling tot de SCIOS Certificatieregeling kunt u uw herbeoordeling enkel laten uitvoeren middels een herinspectie op locatie. Wij hebben dit besluit omwille van juridische aspecten doen besluiten. Zoals u van ons gewend bent zijn wij actief werkzaam om hier samen met de branche een passende oplossing te vinden. Tot die tijd blijft deze stelling gelden.

LET OP Wanneer niet alle constateringen uit het betreffende inspectierapport zijn hersteld of deugdelijk zijn hersteld, heeft een herbeoordeling feitelijk geen nut. Wij kunnen op dat moment de afmelding niet omzetten naar een “afmelding zonder constateringen” en ontvangt u geen verklaring.

Wat adviseren wij u?
Los van de SCIOS Certificatieregeling en de stelling van Van Empel inspecties en Advisering zijn er nog andere invloeden die kunnen gelden ten aanzien van uw afwikkeling. Veel inspecties worden namelijk vereist door uw verzekeringsmaatschappij. Op dit moment worden er door deze maatschappijen afwijkende procedures gehanteerd. Om u onnodig kosten te laten maken adviseren wij u het inspectierapport, de herstelverklaring en eventuele bewijslasten in te dienen bij uw verzekeraar. In vele gevallen accepteert de verzekeraar deze methode als afdoende bewijs voor het voortzetten van de verzekering en zijn verdere acties door een inspectiebedrijf niet noodzakelijk. Verifieer dit daarom eerst met uw verzekeraar. Mocht een herbeoordeling door Van Empel Inspecties en Advisering toch noodzakelijk zijn dan dient u alle eerder genoemde documenten in een mail te sturen naar service@vanempelinspecties.com met als onderwerp het betreffende rapportnummer en de wens tot herbeoordeling.

U dient er rekening mee te houden dat er aan deze herbeoordeling op locatie kosten verbonden zijn en derhalve geen deel uit maken van de opdracht met betrekking tot de eerste inspectie.