NEN 3140

Een NEN 3140 inspectie is bedoeld om de (arbeids)veiligheid van een bestaande installatie en de eventueel daarop aan te sluiten elektrische arbeidsmiddelen vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de toepassing van de installatie alsook de eisen die uw arboverplichtingen of verzekeraar daar aan stellen.

SCIOS Scope 8 en 9

Offerte aanvragen

Vaste installatie of elektrische apparaten?

Veelal praten we bij een keuring of inspectie over de vaste elektrische installatie.  Elektrische apparaten ofwel Arbeidsmiddelen horen daar niet vanzelfsprekend bij. Meer weten over het specifiek keuren van Arbeidsmiddelen klik dan op de button.

Lees verder

NEN3140 nader verklaard

De NEN 3140+A1:2015 , ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Per maart 2011 is de nieuwe NEN 3140 van kracht. De uitbreiding A1 is in mei 2015 toegevoegd. Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen onder 1000 volt wissel en 1500 volt gelijk.

De NEN 3140:1998 was de Nederlandse aanvulling op de Algemene bepalingen van de (Europese) norm NEN-EN 50110. In de bundel “Bedrijfsvoering van elektrische installaties 1998” zijn deze normen samengevoegd. Hierdoor zijn zij praktisch werkbaar op het terrein van laagspanning. Voor het hoogspanningsgebied is de NEN 3840 samen met de NEN-EN 50110 van toepassing.

Het uitbesteden van de installatieverantwoordelijkheid

Als werkgevers NEN 3140 toepassen, moeten ze een zogeheten ‘Installatieverantwoordelijke’ (IV) aanwijzen. De installatieverantwoordelijkheid kan worden overgedragen. Van Empel kan dit voor u in kaart brengen, ondersteunen en zelfs organiseren.

Lees verder

Wat is NEN3140?

In april 2011 is de nieuwe NEN3140 uitgekomen. De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn nu volledig met elkaar geïntegreerd. In 2015 is daar nog een uitbreding op gekomen (A1). De belangrijkste reden van deze vernieuwing is het beter leesbaar maken van de norm. Enkele wijzigingen zijn:

  • Grote machines worden niet meer als arbeidsmiddelen gezien en dienen als afzonderlijke installaties te worden beheerd en geïnspecteerd. Zie hiervoor NEN-EN-IEC 60204.
  • S-ketens vallen volledig onder de nieuwe norm.
  • Gedurende de werkzaamheden moet de toezichthouder continu aanwezig zijn.
  • De inspectietermijn is normatief geworden.
  • Inspecties van eenvoudige en overzichtelijke installaties mogen ook zonder tekeningen uitgevoerd worden.
  • De functie ploegleider is komen te vervallen.
  • Thermografie mag alleen als aanvullende meting worden toegepast.
  • Werken onder spanning blijft verboden. (Behoudens enkele zeer uitzonderlijke situaties in overleg met de installatie verantwoordelijke na het in acht nemen van bepaalde procedures en maatregelen.)

Waarom NEN3140?

Arbeidsomstandighedenwet

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Keuringstermijnen inspecties?

De interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn, wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke (de IV’er) van een bedrijf en doet dat aan de hand van de betreffende tabel uit die NEN3140. De IV’er zal dit op papier moeten vastleggen. Wat en wanneer dit gaat gebeuren wordt ook beschreven. De berekeningen kunnen per bedrijf zeer sterk verschillen. Gemiddeld is de uitkomst, bedrijfsinstallaties eens in de 5 jaar, grote machines afhankelijk van het gebruik: 1 tot enkele jaren, kantoormaterieel zoals computer apparatuur: 3 jaar, elektrische arbeidsmiddelen -Waar deze zich ook bevinden, in een werkplaats, keuken, kantine, gereedschapskoffer of klussenbus – elk jaar. Bij intensief gebruik kan de termijn korter zijn!

Elektrische arbeidsmiddelen zijn bijvoorbeeld: boormachines, koffiezetapparaten, koelkasten, haakse slijpers, verlengsnoeren, stofzuigers, magnetrons, haarföhns, tafelcontactdozen, soldeerbouten, laders van accuboormachines, haspels, verlengkabels, zaagmachines en ovens. Populair gezegd: Alles waar een stekker aan zit. Zowel 230 volt als 400 volt.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In de arbeidsomstandighedenregeling, die een uitwerking is van de arbeidsomstandighedenwet (1999), staan verwijzingen naar normen. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 verwezen naar de NEN 3140. Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen. In Duitsland gelden naast de EN 50110 hun VDE-normen (Duitstalig) (VDE-normen Engelstalig). België volgt alleen de norm EN 50110.

Wat is inspecteren op basis van de NEN3140?

De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken. NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Onderhoudt u uw installatie volgens de richtlijnen van NEN 3140+A1:2015, dan voldoet u voor uw elektrische installatie aan de Arbowet. De inspectie volgens NEN 3140 richt zich op uw totale elektrische installatie.

Wat kost het?

Dat hangt af van het gebruik van uw installatie (type bedrijf) het aantal verdelers (meterkasten) en de omvang van uw bedrijf. Een degelijke, uitgebreide inspectie kan in prijs variëren van een paar honderd euro tot wel vele tienduizenden euro’s voor complexe locaties en installaties. Een NEN 3140 inspectie is maatwerk, afgestemd op de omvang en intensiteit van de inspectie. Natuurlijk letten we daarbij op het nut en de noodzaak van de inspectie waarbij het hoofddoel is, het veilig kunnen gebruiken van de installaties voor mens en dier. Vanzelfsprekend voldoet u daarna aan de vigerende wet- en regelgeving van zowel overheid als verzekeraars.

Offerte aanvragen

Wie mag het uitvoeren?

Alle inspectie- en installatiebedrijven die een installatie volgens NEN 1010 aanleggen of uitbreiden, mogen deze keuring uitvoeren. Dit betekent dat uw installateur de installatie die hij heeft aangelegd zelf mag keuren. Als onafhankelijk inspectiebedrijf adviseren wij u om voor de elektrakeuring te kiezen voor een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Hiermee voorkomt u dat “de slager zijn eigen vlees keurt”