Emissiemetingen

Emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden. De Overheid heeft zich namelijk verplicht de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland te verminderen en heeft derhalve grenswaarden in het onder de Milieuwet vallende Activiteitenbesluit opgenomen.

 

Offerte aanvragen

NOx-metingen

Voor toestellen met een vermogen van 400 kW of meer geldt dat deze naast de verplichte inspecties ook nog een NOx-meting moeten ondergaan. Wij zijn ook hiervoor volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Lees meer      Offerte aanvragen

Fijnstofmetingen

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit onderzoek blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen. Het Activiteitenbesluit heeft grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van fijnstof. Voor bepaalde typen installaties dient verplicht een fijnstofmeting te worden uitgevoerd. Wij zijn volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Lees meer      Offerte aanvragen

SO2-metingen

Zwaveldioxide is het belangrijkste verbrandingsproduct van zwavel in de lucht. Het komt vooral vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen, zoals sommige soorten aardolie, bruinkool of steenkool en is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog. Het Activiteitenbesluit heeft grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van zwaveldioxide. Voor bepaalde typen installaties dient verplicht een SO2-meting te worden uitgevoerd. Wij zijn volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Offerte aanvragen

CxHy-metingen

Koolwaterstoffen zijn verbindingen van koolstof (C) en waterstof (H). De eenvoudigste koolwaterstof is methaan (CH4), het hoofdbestanddeel van aardgas en een gas met veel invloed op het broeikaseffect.
Het Activiteitenbesluit stelt voor onder andere gasmotoren vanaf 2.500 kWth ook een CxHy-emissie-eis.

Van Empel Inspecties en Advisering voert deze zogenaamde CxHy-metingen op deskundige wijze voor u uit.

Offerte aanvragen

CO-metingen

CO-meetverplichting voor middelgrote stookinstallaties
Met de invoering van de nieuwe uitgaven van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling is voor middelgrote stookinstallaties (vanaf 1MWth nominaal thermisch ingangsvermogen) de CO-meting verplicht geworden. Daarmee samenhangend is ook de verplichting van de O2 meting en de registratie van de CO2 waarde. Deze waarden moeten daarom in het afmeldsysteem, bij de afmelding, geregistreerd worden.
Voor middelgrote installaties geldt dat wanneer deze voor 20 december 2018 in gebruik zijn genomen het volgende:
• De meetverplichting bestaat vanaf 1 januari 2024 wanneer het nominaal thermisch ingangsvermogen meer dan 5MWth is.
• De meetverplichting bestaat vanaf 1 januari 2029 wanneer het nominaal thermisch 5MWth of minder is (ondergrens 1MWth).
Dat houdt dus in dat bestaande installaties voorlopig geen meetverplichting kennen. Alle installaties die op of na 20 december 2018 in gebruik worden genomen, vallen wel onder de meetplicht. LET OP: dit betreft niet alleen de nieuwe installaties, maar ook installaties waarop een nieuwe ingebruiknamedatum van toepassing is (bijv. verhuizing of verandering aan de stookinstallatie).
Wanneer de meetverplichting bestaat voor de 500-ureninstallaties, hoeft deze meting niet feitelijk plaats te vinden. In plaats daarvan mag de drijver van de installatie een meetrapport van de fabrikant overleggen van een CO-meting die is uitgevoerd aan de stookinstallatie of een stookinstallatie van hetzelfde merk en type.
Aan de Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV) is gevraagd er voor te zorgen dat bij de motoren die op of na 20 december 2018 in gebruik worden genomen, een factsheet beschikbaar is.
Op deze factsheet moet de CO-waarde, de O2 waarde (waarbij de CO waarde is vastgesteld) en de uitgelezen CO2 waarde opgenomen zijn. Deze meetwaarden dienen te zijn vastgesteld bij tenminste 60% van het door de fabrikant opgegeven maximale vermogen. De inspecteur dient deze waarden zijn inspectierapport over te nemen. Bij afmelding moeten de waarden worden ingevoerd anders zal afmelding niet mogelijk zijn.
Wanneer zo’n factsheet niet beschikbaar is, dient de meting tijdens de inspectie (PI/EBI) te worden uitgevoerd.

Van Empel Inspecties en Advisering voert deze CO-metingen op deskundige wijze voor u uit.

Offerte aanvragen