Emissiemetingen

Emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden. De Overheid heeft zich namelijk verplicht de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland te verminderen en heeft derhalve grenswaarden in het Besluit activiteiten leefomgeving  opgenomen.

 

Offerte aanvragen

NOx-metingen

Voor toestellen met een vermogen van 400 kW of meer geldt dat deze naast de verplichte inspecties ook nog een NOx-meting moeten ondergaan. Wij zijn ook hiervoor volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Lees meer      Offerte aanvragen

Fijnstofmetingen

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit onderzoek blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen. Het Besluit activiteiten leefomgeving heeft grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van fijnstof. Voor bepaalde typen installaties dient verplicht een fijnstofmeting te worden uitgevoerd. Wij zijn volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Lees meer      Offerte aanvragen

SO2-metingen

Zwaveldioxide is het belangrijkste verbrandingsproduct van zwavel in de lucht. Het komt vooral vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen, zoals sommige soorten aardolie, bruinkool of steenkool en is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog. Het Besluit activiteiten leefomgeving heeft grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van zwaveldioxide. Voor bepaalde typen installaties dient verplicht een SO2-meting te worden uitgevoerd. Wij zijn volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Offerte aanvragen

CxHy-metingen

Koolwaterstoffen zijn verbindingen van koolstof (C) en waterstof (H). De eenvoudigste koolwaterstof is methaan (CH4), het hoofdbestanddeel van aardgas en een gas met veel invloed op het broeikaseffect.
Het Besluit activiteiten leefomgeving stelt voor onder andere gasmotoren vanaf 2.500 kWth ook een CxHy-emissie-eis.

Van Empel Inspecties en Advisering voert deze zogenaamde CxHy-metingen op deskundige wijze voor u uit.

Offerte aanvragen

CO-metingen

CO-meetverplichting voor middelgrote stookinstallaties
Besluit bouwwerken leefomgeving Artikel 6.39 (afstellen, onderhoud en rapportage) geeft eisen aan deze betreffende metingen.
De meting van koolmonoxide, bedoeld in het eerste lid Artikel 6.39, onder d, geldt voor een stookinstallatie die in gebruik is genomen voor 20 december 2018 vanaf:
• 1 januari 2024, als deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 MW heeft; of
• 1 januari 2029, als deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 5 MW heeft.
Aan het eerste lid Artikel 6.39, onder d, wordt, voor een stookinstallatie die niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf is, in ieder geval voldaan, als een meetrapport van de fabrikant wordt overgelegd van een koolmonoxide-meting die is uitgevoerd aan de stookinstallatie of een stookinstallatie van hetzelfde merk en type, overeenkomstig de eisen, bedoeld in dat onderdeel.

LET OP: dit betreft niet alleen de nieuwe installaties, maar ook installaties waarop een nieuwe ingebruiknamedatum van toepassing is (bijv. verhuizing of verandering aan de stookinstallatie).

Offerte aanvragen