Emissiemetingen

Emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden. De Overheid heeft zich namelijk verplicht de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland te verminderen en heeft derhalve grenswaarden in het onder de Milieuwet vallende Activiteitenbesluit opgenomen.

NOx-metingen

Voor toestellen met een vermogen van 400 kW of meer geldt dat deze naast de verplichte inspecties ook nog een NOx-meting moeten ondergaan. Wij zijn ook hiervoor volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Lees meer      Offerte aanvragen

Fijnstofmetingen

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit onderzoek blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen. Het Activiteitenbesluit heeft grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van fijnstof. Voor bepaalde typen installaties dient verplicht een fijnstofmeting te worden uitgevoerd. Wij zijn volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Offerte aanvragen

SO2-metingen

Zwaveldioxide is het belangrijkste verbrandingsproduct van zwavel in de lucht. Het komt vooral vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen, zoals sommige soorten aardolie, bruinkool of steenkool en is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog. Het Activiteitenbesluit heeft grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van zwaveldioxide. Voor bepaalde typen installaties dient verplicht een SO2-meting te worden uitgevoerd. Wij zijn volledig gecertificeerd en bevoegd om dergelijke metingen voor u uit te voeren.

Offerte aanvragen

CxHy-metingen

Koolwaterstoffen zijn verbindingen van koolstof (C) en waterstof (H). De eenvoudigste koolwaterstof is methaan (CH4), het hoofdbestanddeel van aardgas en een gas met veel invloed op het broeikaseffect.
Het Activiteitenbesluit stelt voor onder andere gasmotoren vanaf 2.500 kWth ook een CxHy-emissie-eis.

Van Empel Inspecties en Advisering voert deze zogenaamde CxHy-metingen op deskundige wijze voor u uit.

Offerte aanvragen