Milieu Advies

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van uw bedrijf heeft u mogelijk te maken met milieuregels. Weet u met welke milieu- eisen u rekening moet houden als bedrijf? Van Empel Milieu Advies is u hierbij graag van dienst.

Milieu Advies

Milieuvergunning

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van een bedrijf moet rekening worden gehouden met milieuregelgeving. Er moet voor bepaalde veranderingen toestemming gevraagd worden in de vorm van een milieuvergunning (tegenwoordig genoemd Omgevingsvergunning milieu). Het is belangrijk dat uw bedrijf kan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving maar wat zijn hiervan de gevolgen voor uw bedrijf? Welke keuzes kunt u maken? Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

Melding activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit is een besluit met milieuregels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer (Wm) vallen. De algemene regels van het Activiteitenbesluit zijn voor de meeste bedrijven in Nederland van toepassing. Bij het oprichten van uw bedrijf, veranderen of uitbreiden van uw bedrijfsactiviteiten kan het zijn dat u een melding activiteitenbesluit moet doen.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

Wet natuurbescherming

Als bedrijf kan het zijn dat uw activiteiten nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden. Dit kan zijn wanneer er op uw bedrijf ammoniak of stikstof wordt uitgestoten. Zoals bijvoorbeeld bij het houden van vee of door verbranding van brandstoffen. Maar ook wanneer er veel vervoersbewegingen plaatsvinden met bijvoorbeeld shovels, of vrachtwagens. Bedrijven die een stikstofemissie veroorzaken hebben een onderzoekplicht. Daarbij hebben de bedrijven mogelijk toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

M.e.r. beoordeling

De m.e.r.-beoordeling wordt getoetst door het bevoegd gezag (meestal de gemeente). Hierbij wordt er bepaald of er bij een project of besluit mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Het is dus belangrijk een juiste en volledige beoordeling in te dienen.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

Luchtkwaliteitsonderzoek

Als er bij het oprichten en veranderen van een bedrijf veranderingen plaatsvinden die invloed hebben op de emissies naar de lucht, moeten het bedrijf de gevolgen hiervan inzichtelijk maken. Dit gebeurt d.m.v. een luchtkwaliteitsonderzoek.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

Geuronderzoek

Bedrijven kunnen een geurbelasting naar de omgeving veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn het houden van vee, bereiden van voedingsmiddelen, de productie van diervoeders, enzovoorts. Afhankelijk van de omgeving kan dit leiden tot geurhinder bij woningen of andere plaatsen waar mensen kunnen verblijven. Ter bescherming van de gezondheid van mensen zijn er regels en geurnormen. Middels een geuronderzoek kunt u aantonen hieraan te voldoen.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen