Milieu Advies

Milieu is vaak onderdeel van de belangenafweging bij een melding, vergunningaanvraag of een bestemmingsplan.

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van uw bedrijf heeft u mogelijk te maken met milieuregels. Maar ook bij een bestemmingsplan voor bijvoorbeeld woningbouw kan een milieuonderzoek nodig zijn.

Weet u met welke milieuwetgeving u rekening moet houden?

Van Empel Milieu Advies is u hierbij graag van dienst.

AERIUS Calculator

De AERIUS Calculator is de rekentool vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze tool kan stikstofdepositie berekend worden.

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van stikstofdepositie berekeningen. Deze kunnen benodigd zijn in het kader van uw aanvraag Omgevingsvergunning (bouw of milieu), bestemmingsplan, of vergunning/ toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Lees verder   Offerte aanvragen

Wet natuurbescherming (WnB)

Wanneer in een plan of project emissie van ammoniak of stikstof wordt veroorzaakt, moet worden onderzocht of er sprake is van nadelige effecten. Daarbij wordt getoetst of er een toestemming nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Wij kunnen stikstofemissie en stikstofdepositie inzichtelijk maken en onderzoeken welke toestemming voor uw plan nodig is.

Onze adviseurs zijn u graag van dienst!

Lees verder   Offerte aanvragen

Milieuvergunning

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van een bedrijf moet rekening worden gehouden met milieuregelgeving. Voor bepaalde veranderingen moet toestemming gevraagd worden in de vorm van een milieuvergunning (tegenwoordig genoemd Omgevingsvergunning milieu). Het is belangrijk dat uw bedrijf kan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving maar wat zijn hiervan de gevolgen voor uw bedrijf? Welke keuzes kunt u maken? Wat is voor uw bedrijf het meest praktisch? Wij geven u milieu advies.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

Melding activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit is een besluit met milieuregels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer (Wm) vallen. De algemene regels van het Activiteitenbesluit zijn voor de meeste bedrijven in Nederland van toepassing. Bij het oprichten van uw bedrijf, veranderen of uitbreiden van uw bedrijfsactiviteiten kan het zijn dat u een melding activiteitenbesluit moet doen.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

M.e.r. beoordeling

De m.e.r.-beoordeling wordt getoetst door het bevoegd gezag (meestal de gemeente). Hierbij wordt er bepaald of er bij een project of besluit mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Het is dus belangrijk een juiste en volledige beoordeling in te dienen.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

Luchtkwaliteitsonderzoek

Als er in een plan of project veranderingen plaatsvinden die invloed hebben op de emissies naar de lucht, of in het plan of project worden gevoelige bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen)  opgericht in de nabijheid van bijvoorbeeld een bedrijf, moeten de gevolgen hiervan inzichtelijk worden gemaakt. Dit gebeurt d.m.v. een luchtkwaliteitsonderzoek.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen

Geuronderzoek

Bedrijven kunnen een geurbelasting naar de omgeving veroorzaken. Geuremissie kan ontstaan bij het houden van vee, bereiden van voedingsmiddelen, de productie van diervoeders, enzovoorts. Afhankelijk van de omgeving kan dit leiden tot geurhinder bij woningen of andere plaatsen waar mensen kunnen verblijven. Ter bescherming van de volksgezondheid zijn er regels ten aanzien van geuremissie. Middels een geuronderzoek kan getoetst worden aan de geldende geurnormen voor bedrijven, of kan getoetst worden of ter plaats van nieuwe ontwikkelingen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder   Offerte aanvragen