Milieu Advies

Van Empel Milieu Advies adviseert u op heldere en praktische wijze met welke milieuwetgeving u rekening moet houden. Ook beschikken wij over de juiste expertise om de benodigde rapporten en vergunningsaanvragen op te stellen, te begeleiden en in te dienen.

Milieu is vaak onderdeel van de belangenafweging bij een melding, vergunningaanvraag of een bestemmingsplan. Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van uw bedrijf heeft u mogelijk te maken met milieuregels. Maar ook bij een bestemmingsplan voor bijvoorbeeld woningbouw kan een milieuonderzoek nodig zijn.

Stikstofdepositie berekening met AERIUS Calculator | Milieu Advies

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van stikstofdepositie berekeningen. Deze kunnen benodigd zijn in het kader van uw aanvraag Omgevingsvergunning (bouw of milieu), bestemmingsplan, of vergunning/ toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb).

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een uitgebreide rapportage inclusief de berekening welke met AERIUS-calculator is gemaakt

Lees verder

Geuronderzoek (agrarisch en industrieel) | Milieu Advies

Er zijn tal van processen waarbij geuremissies kunnen ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan industriële processen, het houden van vee of het bereiden van voedingsmiddelen. Afhankelijk van de omgeving kan dit leiden tot geurhinder bij woningen of andere plaatsen waar mensen kunnen verblijven. Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen van geuremissies en adviseren u in de wet- en regelgeving in het kader van geur.

Lees verder

M.E.R. -beoordeling (milieueffectrapportage) | Milieu Advies

In het Besluit milieueffectrapportage zijn activiteiten aangewezen waarvan bekend is dat ze belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaken. Afhankelijk van de
activiteit geldt een plicht om een M.E.R.-beoordeling op te maken, dan wel een uitgebreide milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van m.e.r.-beoordelingen en het begeleiden van de m.e.r.-procedure.

Lees verder

Wet natuurbescherming (WnB) | Milieu Advies

Wanneer in een plan of project emissie van ammoniak of stikstof wordt veroorzaakt, moet worden onderzocht of er sprake is van nadelige effecten. Daarbij wordt getoetst of er een toestemming nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Wij kunnen stikstofemissie en stikstofdepositie inzichtelijk maken en onderzoeken welke toestemming voor uw plan nodig is.

Onze adviseurs zijn u graag van dienst!

Lees verder

Milieuvergunning (omgevingsvergunning milieu) | Milieu Advies

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van een bedrijf moet rekening worden gehouden met milieuregelgeving. Voor bepaalde veranderingen moet toestemming gevraagd worden in de vorm van een milieuvergunning (tegenwoordig genoemd Omgevingsvergunning milieu). Het is belangrijk dat uw bedrijf kan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving maar wat zijn hiervan de gevolgen voor uw bedrijf? Welke keuzes kunt u maken? Wat is voor uw bedrijf het meest praktisch? Wij geven u milieu advies.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder

Melding activiteitenbesluit | Milieu Advies

Het Activiteitenbesluit is een besluit met milieuregels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer (Wm) vallen. De algemene regels van het Activiteitenbesluit zijn voor de meeste bedrijven in Nederland van toepassing. Bij het oprichten van uw bedrijf, veranderen of uitbreiden van uw bedrijfsactiviteiten kan het zijn dat u een melding activiteitenbesluit moet doen.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder

Luchtkwaliteitsonderzoek | Milieu Advies

Als er in een plan of project veranderingen plaatsvinden die invloed hebben op de emissies naar de lucht, of in het plan of project worden gevoelige bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen)  opgericht in de nabijheid van bijvoorbeeld een bedrijf, moeten de gevolgen hiervan inzichtelijk worden gemaakt. Dit gebeurt d.m.v. een luchtkwaliteitsonderzoek.

Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees verder