AERIUS Calculator

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van stikstofdepositie berekeningen. Deze kunnen benodigd zijn in het kader van uw aanvraag Omgevingsvergunning (bouw of milieu), bestemmingsplan, of vergunning of toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming.

We kunnen u adviseren bij het aanvragen van een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de stikstofdepositieberekening. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Door de uitspraak van Raad van State van 29 mei j.l. is het gebruik van het PAS, voor de afweging van eventuele nadelige gevolgen voor de natuur bij vergunningen en toestemmingen, verboden. Zonder daarbij alle juridische ins- en outs te noemen is dit een uitspraak met grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Het PAS gaf namelijk ruimte voor plannen en projecten met geringe emissie en depositie van stikstof, zoals bijvoorbeeld het bouwen van een woning of het wijzigen van een bedrijf. Door de uitspraak van 29 mei 2019, wordt bij alle plannen en projecten waarbij stikstof kan vrijkomen, kritisch gekeken naar de eventuele gevolgen voor de natuur. Hiervoor is het nodig de depositie van stikstof te berekenen.

Wij zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van relevante emissies en deposities. Wij gebruiken hiervoor de AERIUS Calculator  en D-Stacks.

Wij helpen u graag verder!

Berekenen met AERIUS Calculator/ D-Stacks of uw plan of project nadelige effecten veroorzaakt?

Wanneer er binnen uw plan of project sprake is van emissie van ammoniak of stikstof, kan het zijn dat dit nadelige gevolgen heeft voor natuurgebieden, zoals omliggende Natura 2000-gebieden.

Emissie en depositie van stikstof ontstaat bijvoorbeeld bij het houden van vee, door verbranding van brandstoffen (zoals aardgas), door verkeer van auto’s, vrachtwagens, shovels etc. Wanneer in een plan of project emissie van ammoniak of stikstof wordt veroorzaakt, moet worden onderzocht of er sprake is van nadelige effecten. Daarbij wordt getoetst of er een toestemming nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming.

De overheid is momenteel gestart met het opstellen van nieuw beleid m.b.t. PAS. Op dit moment is het nog onzeker wanneer, en of er binnen het nieuwe beleid ook ontwikkelingsruimte aangeboden kan worden. Tot die tijd komen veel plannen en projecten in de wachtstand te staan.

Een belangrijke vraag die voor uw plan of project beantwoord moet worden, is of dat er nadelige effecten worden veroorzaakt.

Wanneer blijkt dat uw plan of project, geen nadelige effecten veroorzaakt kan worden volstaan met een voortoets. Uw aanvraag hoeft dan niet te wachten op het nieuwe beleid.

Wij kunnen dit voor u inzichtelijk maken met de AERIUS Calculator of D-Stacks. Indien nodig kunnen we samen met u op zoek naar praktische oplossingen.

Wat als uit de AERIUS/ D-Stacks berekening blijkt dat er wel effecten zijn?

Wanneer uw plan of project depositie veroorzaakt bent u vergunningplichtig.

In het geval dat uw plan of project qua depositie binnen de depositie van de “bestaande situatie” blijft kunt u, mits goed onderbouwd, toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming aanvragen. De “bestaande situatie” kan worden bepaald aan de hand van bijvoorbeeld vergunningen, meldingen voor milieu, een bestemmingsplan, vergunningen voor bouwen enz.

In het geval uw plan of project leidt tot een toename van  depositie van stikstof, kunnen we voor u kijken naar eventuele alternatieven, zoals bijvoorbeeld interne of externe saldering. Ook kunnen we samen met u kijken naar mogelijkheden voor het reduceren van emissies.

In het geval van intern salderen kunnen bepaalde vergunde activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken worden teruggeschroefd, om nieuwe activiteiten mogelijk te maken.

Bij extern salderen worden de rechten overgenomen van oude bedrijven die ophouden te bestaan. Voorwaarde bij zowel interne als externe saldering is wel dat de depositie van stikstof hiermee hetzelfde blijft, dan wel vermindert.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het in beeld brengen van emissies en deposities van stikstof kan erg complex zijn. Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in het berekenen van stikstofdepositie middels de AERIUS Calculator of D-Stacks. Ons advies is helder en praktisch.

We maken graag en vrijblijvend een offerte voor u. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken. Direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100