Wet Natuurbescherming (Wnb)

Als bedrijf kan het zijn dat uw activiteiten nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden, zoals omliggende Natura 2000-gebieden. Dit kan zijn wanneer er op uw bedrijf ammoniak of stikstof wordt uitgestoten. Zoals bijvoorbeeld bij het houden van vee of door verbranding van brandstoffen. Maar ook wanneer er veel vervoersbewegingen plaatsvinden met bijvoorbeeld shovels, of vrachtwagens. Bedrijven die een stikstofemissie veroorzaken hebben een onderzoekplicht. Daarbij hebben de bedrijven mogelijk toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over Wet Natuurbescherming (Wnb). Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een toestemming Wet Natuurbescherming (Wnb)?

De Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten. Wanneer activiteiten nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden, is een toestemming nodig. De Wet Natuurbescherming kent verschillende toestemmingen. In specifieke gevallen kan, i.v.m. een aanhaakplicht, een toestemming Wnb onderdeel zijn van de omgevingsvergunning (OBM Natuur).

Programma Aanpak van Stikstof (PAS).

Met het Programma Aanpak Stikstof konden bedrijven (tot voor kort) toestemming krijgen voor mogelijk schadelijke activiteiten voor natuurgebieden. Het systeem van het PAS is erop gebaseerd dat vooruitlopend op toekomstige positieve ontwikkelingen voor beschermde natuurgebieden toestemming gegeven kan worden voor activiteiten, zoals een bedrijfsuitbreiding, die mogelijk schadelijk is voor die gebieden door stikstofuitstoot. Die toestemming ‘vooraf’, zoals het PAS mogelijk maakte, mag dus niet (meer). De Raad van State benadrukt wel dat het besluit geen gevolgen heeft voor bedrijven die al een vergunning Wet Natuurbescherming hebben die definitief verleend is.

Bedrijven die vóór deze uitspraak met de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol stikstof per hectare per jaar bleven waren niet vergunningplichtig. Na de uitspraak van 29 mei 2019 moeten ook deze bedrijven  een vergunning aanvragen.

Waarom is een vergunning Wnb nodig?

In een dichtbevolkt land als Nederland is de bescherming voor de aanwezige natuur belangrijk. Handelingen die nadelige gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden moeten (wettelijk) door de bedrijven inzichtelijk worden gemaakt.

Bij een aanvraag wordt beoordeeld of de (gewenste) activiteiten geen grote nadelige gevolgen veroorzaken op Natura 2000-gebieden.

Wanneer is een vergunning Wnb nodig?

Bedrijven die depositie veroorzaken (of gaan veroorzaken) hebben een vergunning nodig. Voor de depositie gelden grenswaarden. De grenswaarden zijn per Natura-2000 gebied verschillend en per provincie gelden specifieke regels.

Naar aanleiding van de uitspraak van 29 mei 2019 mag geen gebruik meer worden gemaakt van het PAS en is het dus niet meer mogelijk om ontwikkelingsruimte te claimen. Minister Carola Schouten laat in een reactie op deze uitspraak weten dat dat ondernemers met plannen voor bedrijfsontwikkeling nog steeds een vergunning kunnen aanvragen, maar dan moet wel zijn aangetoond dat deze aanpassingen niet leiden tot meer stikstofuitstoot.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het aanvragen van een toestemming Wnb is een complexe taak. Het vergt de nodige kennis om alle relevante details, inclusief de AERIUS-Calculator, inzichtelijk te maken en te analyseren.

Naar aanleiding van de uitspraak van Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet meer gebruikt worden. Als bedrijf is het dus raadzaam om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van deze uitspraak voor uw bedrijf zijn. Om gericht vast te stellen welke actie voor uw bedrijf nodig is, moet de depositie van de bestaande en/of de gewenste situatie in beeld gebracht worden.

Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in het opstellen, controleren en begeleiden van juridisch onderbouwde vergunningaanvragen. We nemen dit geheel bij u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch.

We maken graag en vrijblijvend een offerte voor u. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken.