Wet Natuurbescherming (Wnb)

Als bedrijf kan het zijn dat uw activiteiten nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden, zoals omliggende Natura 2000-gebieden. Dit kan zijn wanneer er op uw bedrijf ammoniak of stikstof wordt uitgestoten. Zoals bijvoorbeeld bij het houden van vee of door verbranding van brandstoffen. Maar ook wanneer er veel vervoersbewegingen plaatsvinden met bijvoorbeeld shovels, of vrachtwagens. Bedrijven die een stikstofemissie veroorzaken hebben een onderzoekplicht. Daarbij hebben de bedrijven mogelijk toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over Wet Natuurbescherming (Wnb). Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een toestemming Wet Natuurbescherming (Wnb)?

De Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten. Wanneer activiteiten nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden, is een een toestemming nodig. De Wet Natuurbescherming kent verschillende toestemmingen. In specifieke gevallen kan, i.v.m. een aanhaakplicht, een toestemming Wnb onderdeel zijn van de omgevingsvergunning (OBM Natuur).

Wat is het Programma Aanpak van Stikstof (PAS)?

Het PAS is een programma waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken. In het PAS zijn bronmaatregelen opgenomen om landelijk en lokaal de stikstofemissie omlaag te brengen. Daarnaast zijn er  herstelmaatregelen in opgenomen om de natuur sterker te maken. Op deze manier wordt op termijn de belasting op de natuur kleiner en zijn er (onder strenge voorwaarden) nieuwe activiteiten mogelijk.
Bij een beperkte toename van stikstofdepositie kunnen bedrijven ontwikkelingsruimte claimen van het PAS. Afhankelijk van de depositie ten opzichte van de bestaande situatie, moet er een melding PAS worden gedaan of een Wnb-vergunning worden aangevraagd.

Bedrijven met een verwaarloosbare depositie hoeven geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. Wel hebben deze bedrijven een bewaarplicht van de AERIUS-Calculator. Dit als bewijs dat er geen sprake is van een melding- of een vergunningplicht. Bedrijven die meer depositie veroorzaken (of gaan veroorzaken) hebben een melding of vergunning nodig. Voor de depositie gelden grenswaarden. De grenswaarden zijn per Natura-2000 gebied verschillend. Per provincie gelden specifieke regels.

Waarom is een melding PAS of vergunning Wnb nodig?

In een dichtbevolkt land als Nederland is de bescherming voor de aanwezige natuur belangrijk. Handelingen die nadelige gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden moeten (wettelijk) door de bedrijven inzichtelijk worden gemaakt.

Bij een melding of aanvraag wordt beoordeeld of de (gewenste) activiteiten geen grote nadelige gevolgen veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Daar waar ontwikkelingsruimte nodig is, moet getoetst worden of deze ruimte vanuit het PAS kan worden toegedeeld.

Wanneer is een melding PAS of vergunning Wnb nodig?

Wanneer in uw bedrijf sprake is van stikstof- of ammoniakuitstoot is het van belang om de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden in beeld te brengen. Hierbij is het van belang inzichtelijk te hebben wat de ‘vergunde’ situatie is en wat de laatste jaren de daadwerkelijke situatie was. Komt de depositie van uw bedrijf momenteel, of na wijziging boven de grenswaarden, dan geldt een meldings- of vergunningplicht voor uw bedrijf. Daar waar mogelijk kunt u ontwikkelingsruimte claimen vanuit het PAS.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het aanvragen van een toestemming Wnb, in de vorm van een PAS-melding of vergunning Wnb is een complexe taak. Het vergt de nodige kennis om alle relevante details, inclusief de AERIUS-Calculator, inzichtelijk te maken en te analyseren. Om gericht vast te stellen welke actie voor uw bedrijf nodig is, moet de depositie van de bestaande en/of de gewenste situatie in beeld gebracht worden. Heeft u ontwikkelingsruimte nodig vanuit het PAS? Wacht er niet te lang mee, want de beschikbaarheid van de ontwikkelingsruimte is beperkt.

Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in het opstellen, controleren en begeleiden van juridisch onderbouwde meldingen en vergunningaanvragen. We nemen dit geheel bij u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch.

We maken graag en vrijblijvend een offerte voor u. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken.