Wet Natuurbescherming (Wnb)

Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen van stikstofdeposities en adviseren u graag m.b.t. de wet- en regelgeving in het kader van de Wet natuurbescherming. We kijken met u mee welke mogelijkheden er voor u zijn en welke toestemming u nodig heeft.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over  de Wet natuurbescherming (Wnb). Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een toestemming Wet Natuurbescherming (Wnb)?

Wanneer in een plan of project sprake is van emissie van ammoniak of stikstof kan dat nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn o.a. Natura 2000-gebieden.

Emissies van ammoniak of stikstof ontstaan bijvoorbeeld bij het houden van vee, of door verbranding van brandstoffen. En ook bij verkeersbewegingen  auto’s, vrachtwagens of shovels, enz.

Voor plannen en projecten waarbij sprake is van emissies van stikstof of ammoniak geldt een onderzoekplicht. Daarbij wordt getoetst of er nadelige effecten kunnen optreden. En er wordt getoetst of een toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig is.

De Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden. Wanneer activiteiten nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden, is een toestemming nodig.

De Wnb kent verschillende soorten toestemmingen. Een toestemming kan nodig zijn in het kader van uw aanvraag Omgevingsvergunning (bouw of milieu), bestemmingsplan, of vergunning  het kader van de Wet Natuurbescherming. In specifieke gevallen kan, i.v.m. een aanhaakplicht, een toestemming Wnb onderdeel zijn van de omgevingsvergunning (OBM Natuur).

Programma Aanpak van Stikstof (PAS).

Door de uitspraak van Raad van State van 29 mei 2019, is het gebruik van het PAS verboden. De PAS werd gebruikt bij bij aanvragen om vergunningen en toestemmingen, voor de afweging van eventuele nadelige gevolgen voor de natuur. Zonder alle juridische ins- en outs te noemen is dit een stevige uitspraak met grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Het PAS gaf namelijk ruimte voor plannen en projecten met geringe emissie en depositie van stikstof, zoals bijvoorbeeld het bouwen van een woning of het wijzigen van een bedrijf. Door de uitspraak wordt bij alle plannen en projecten, kritisch gekeken naar de eventuele gevolgen voor de natuur. Hiervoor is het nodig de depositie van stikstof te berekenen.

Wij kunnen emissies inzichtelijk maken en depositie daarvan berekenen.

Dit doen we met de AERIUS Calculator. Wij helpen u graag verder!

Waarom is een toestemming Wnb nodig?

Om de natuur te beschermen zijn er Europese en nationale wetten en regels.  Ook Nederland heeft wet- en regelgeving ter bescherming van de aanwezige natuur. Handelingen die nadelige gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden moeten wettelijk inzichtelijk worden gemaakt.

Wanneer een plan of een project depositie van stikstof veroorzaakt moet hiervoor een toestemming worden aangevraagd. Bij de aanvraag van een toestemming in het kader van de Wnb, wordt beoordeeld of er geen grote nadelige gevolgen worden veroorzaakt op de natuurgebieden.

Op welke manier kunt u toestemming krijgen voor uw plan of project?

Plannen of projecten die depositie van stikstof veroorzaken (of gaan veroorzaken) hebben een toestemming in het kader van de Wnb nodig.

Naar aanleiding van de uitspraak van 29 mei 2019 mag geen gebruik meer worden gemaakt van het PAS en is het dus niet meer mogelijk om ontwikkelingsruimte te claimen. Er kunnen in nog wel toestemmingen worden aangevraagd, maar dan moet wel zijn aangetoond dat deze aanpassingen niet leiden tot meer depositie van stikstof.

In eerste instantie is het dus van belang dat de emissies en deposities van stikstof van uw plan of project inzichtelijk gemaakt worden.

In het geval dat uw plan nadelige effecten veroorzaakt, kunnen we voor u kijken naar eventuele alternatieven, zoals bijvoorbeeld interne of externe saldering. Ook kunnen we samen met u kijken naar mogelijkheden voor het reduceren van emissies.

In het geval van intern salderen kunnen bepaalde vergunde activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken worden teruggeschroefd, om nieuwe activiteiten mogelijk te maken.

Bij extern salderen worden de rechten overgenomen van oude bedrijven die ophouden te bestaan.

Voorwaarde bij zowel interne als externe saldering is wel dat de depositie van stikstof hiermee hetzelfde blijft, dan wel vermindert.

Wij kunnen de mogelijkheden voor u inzichtelijk maken d.m.v. de AERIUS Calculator

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het inzichtelijk maken van emissie en depositie van ammoniak en stikstof, en het aanvragen van een toestemming Wnb is een complexe taak.

Het vergt de nodige kennis om alle benodigde details inzichtelijk te maken, te berekenen en te analyseren.

Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in het berekenen van stikstofdeposities en kan u adviseren m.b.t. de wet- en regelgeving in het kader van de Wet natuurbescherming. We kijken met u mee welke mogelijkheden er voor u zijn en welke toestemming u nodig heeft. Ons advies is helder en praktisch.

We maken graag en vrijblijvend een offerte voor u. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken.