van vermogen naar belasting in het Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels voor bedrijven.
Dit activiteitenbesluit zal in de toekomst worden onder gebracht in de omgevingswet, de rijksregels komen dan te staan in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit wordt gesproken over een stookinstallatie, definitie die daarvoor is opgesteld:
Een technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken. Dit houdt in dat een brandstof wordt verbrand en de vrijkomende energie te gebruiken om bijvoorbeeld water of stoom te maken. Bij motoren en turbines wordt de vrijkomende warmte omgezet in mechanische arbeid. Ook kan de warmte nuttig worden gebruikt om geurstoffen en koolwaterstoffen te verbanden. Hieronder vallen dus oa ook noodstroomaggregaten, thermische naverbranders e.d.

Keuringsfrequentie

De keuringsfrequentie is afhankelijk van het thermische ingangsvermogen en de verstookte brandstof.

Belasting onderwaarde

In een eerder stadium van het Activiteitenbesluit was hierin het vermogen van de som van installaties leidend.
Op het typeplaat van een stookinstallatie staat in vele gevallen vermeld: Belasting onderwaarde (B o.w.), Belasting bovenwaarde (B b.w.) en het vermogen (P).
Het vermogen is wat daadwerkelijk wordt overgedragen aan het medium (nuttig gebruikt). Belasting is de energie die wordt toegevoerd.
Het thermische ingangsvermogen uit het huidige Activiteitenbesluit staat voor de Belasting op onderwaarde.
Het kan dus zijn dat installaties in het verleden net onder de keuringsplicht grens vielen, die nu wel keuringsplicht hebben.

Zorgplicht

Tevens staat in het Activiteitenbesluit de zorgplicht vermeld, wat vrij vertaald inhoudt:
Dat een bedrijf alle negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk moet voorkomen of anders beperken. De zorgplicht geld voor alle milieuaspecten en is een soort “kapstokartikel”, wat zeker verstrekkende impact kan hebben.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.