AERIUS berekening

Met behulp van de AERIUS Calculator berekenen we (binnen 10 werkdagen) de depositie van stikstof van uw (bouw-)plan. Met een uitkomst van 0,00 mol/ha/jr gebruikt u onze rapportage om aan te tonen dat uw project geen vergunningsplicht heeft. Is de depositie van stikstof hoger dan 0,00 mol/ha/jr? Dan bekijken we voor u de mogelijkheden voor intern of extern salderen.

Wij geven advies wat voor u de beste optie en denken in oplossingen.

Offerte aanvragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de stikstofdepositieberekening. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Voor wie?

We zijn gespecialiseerd in het maken van stikstofdepositieberekeningen (ruim 10 jaar ervaring). Depositieberekeningen kunnen nodig zijn in het kader van uw aanvraag Omgevingsvergunning (bouw of milieu), bestemmingsplan, of vergunning of toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Wij adviseren o.a.:

  • agrarische bedrijven;
  • industriële bedrijven;
  • particulieren;
  • (semi-)overheden;
  • Architecten / adviseurs;
  • Bouwbedrijven;
  • Weg en waterbouw.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Door de uitspraak van Raad van State van 29 mei j.l. is het gebruik van het PAS, voor de afweging van eventuele nadelige gevolgen voor de natuur bij vergunningen en toestemmingen, verboden. Dit heeft verregaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk. De PAS gaf ruimte voor plannen en projecten met geringe emissie en depositie van stikstof. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een woning of het wijzigen van een bedrijf. Door de uitspraak van 29 mei wordt – bij alle plannen en projecten waarbij stikstof kan vrijkomen – kritisch gekeken naar de eventuele gevolgen voor de natuur.

Hiervoor is het nodig de depositie van stikstof te berekenen. Wij zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van relevante emissies en deposities. We gebruiken hiervoor de AERIUS Calculator.

Wij helpen u graag verder!

Berekenen met AERIUS Calculator of uw plan of project nadelige effecten veroorzaakt?

Het kan zijn dat er binnen uw plan of project sprake is van de emissie van ammoniak of stikstof. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden zoals omliggende Natura 2000-gebieden.

Emissie en depositie van stikstof ontstaat bijvoorbeeld bij het houden van vee, verbranding van brandstoffen, of door motorvoertuigen. Wanneer in een plan of project emissie van ammoniak of stikstof wordt veroorzaakt moeten mogelijk nadelige effecten onderzocht worden. Daarbij wordt getoetst of er een toestemming nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Wij kunnen dit voor u inzichtelijk maken met de AERIUS Calculator.

Met een uitkomst van 0,00 mol/ha/jr gebruikt u onze rapportage om aan te tonen dat uw project geen vergunningsplicht heeft. Is de depositie van stikstof hoger dan 0,00 mol/ha/jr? Dan bekijken we voor u de mogelijkheden voor intern of extern salderen.

We denken in oplossingen en leveren advies op maat.

Wat als uit de AERIUS berekening blijkt dat er wel effecten zijn?

Wanneer uw plan of project een depositie van stikstof (hoger dan 0,00 mol/ha/jr) veroorzaakt bent u vergunningplichtig. In het geval dat uw plan of project qua depositie binnen de depositie van de “bestaande situatie” blijft kunt u, mits goed onderbouwd, toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming aanvragen. De “bestaande situatie” kunnen wij voor u bepalen aan de hand van bijvoorbeeld vergunningen, meldingen voor milieu, een bestemmingsplan, vergunningen voor bouwen enz.

In het geval uw plan of project leidt tot een toename van depositie van stikstof, kunnen we voor u kijken naar eventuele alternatieven, zoals bijvoorbeeld interne of externe saldering. Ook kunnen we samen met u kijken naar mogelijkheden voor het reduceren van emissies.

In het geval van intern salderen kunnen bepaalde vergunde activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken worden teruggeschroefd, om nieuwe activiteiten mogelijk te maken.

Bij extern salderen worden de rechten overgenomen van oude bedrijven die ophouden te bestaan. Voorwaarde bij zowel interne als externe saldering is wel dat de depositie van stikstof hiermee hetzelfde blijft, dan wel vermindert.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het in beeld brengen van emissies en deposities van stikstof kan erg complex zijn. Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in het berekenen van stikstofdepositie middels de AERIUS Calculator.

Ons advies is helder en praktisch. We denken in oplossingen.

We maken graag en vrijblijvend een offerte voor u. Om u goed te kunnen bedienen nemen we hierover telefonisch contact met u op om uw plannen door te spreken.

Direct een adviseur spreken? Bel +31 (0)88 1700 100