Wel of geen SCIOS certificaat?

Wanneer krijg ik nu wel en wanneer krijg ik nu geen SCIOS certificaat?

De SCIOS certificatieregeling bestaat nu zo’n 17 jaar en is destijds geïntroduceerd als vervanging van de inspecties aan stookinstallaties (en later ook aan brandstoftoevoersystemen) door de gasbedrijven. Om eenvoudig toezicht mogelijk te maken, is gekozen voor een publiek-private samenwerking waarbij de branche een certificatieregeling heeft ontwikkeld waarnaar de wetgever via de milieuwetgeving verwijst. Door middel van een certificatiesysteem kan een toezichthouder eenvoudig toezien op de wetgeving. Men hoeft immers alleen toe te zien op de aanwezigheid van een geldig SCIOS certificaat.

Werkvelden kruisen elkaar

SCIOS logo

Vanuit technische documenten schrijft de certificatieregeling onder andere voor op welke punten geïnspecteerd moet worden. Daarbij gaat de aandacht uit naar uiteraard het stooktoestel en de brander, de rookgasafvoer, de brandstoftoevoer en de directe omgeving. Vooral bij het laatste worden met name bouwkundige voorzieningen meegenomen zoals bijvoorbeeld omschreven in de NEN 3028 – Eisen voor verbrandingsinstallaties. Met deze norm wordt het vermoeden van overeenstemming aangetoond met de bouwkundige prestatie-eisen uit de bouwregelgeving. En op dit punt kruist, in het werkveld van de gecertificeerde inspectie- en onderhoudsbedrijven, de milieu- en bouwwetgeving elkaar.

Ministeries en handhaving

Voor de inspectie- en onderhoudsbedrijven is dat op zich geen probleem, maar wel voor de betreffende ministeries en handhaving. Deze zijn namelijk compleet verschillend van elkaar. De milieuregelgeving komt weg vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt periodiek toegezien door de milieutoezichthouder van de provincie of gemeente. Bedrijven worden regelmatig bezocht en getoetst aan de van toepassing zijnde milieuregels. Terwijl het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verantwoordelijk is voor de bouwregelgeving waarop Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente toeziet bij vergunning verlening. Op aanpassingen en verbouwingen zonder vergunningplicht is dan ook geen toezicht en vallen onder de welbekende zorgplicht waarop vaak slechts gehandhaafd wordt na een calamiteit.

SCIOS

De voorgeschreven SCIOS-keuring uit de milieuwetgeving is gericht op de veilige werking van het stooktoestel, het energieverbruik (rendement) en de milieuaspecten. Om het toezicht hierop eenvoudig te houden via het certificatiesysteem mag het certificaat enkel achtergehouden worden op mankementen die van invloed zijn op de veilige werking, het rendement en emissie van de installatie. Let op: er wordt in dit artikel bewust gesproken op het ‘achterhouden van het certificaat’ en niet over ‘afkeuren’. Waar in het verleden ‘afgekeurd’ werd op tal van punten kon een eigenaar of drijver van een installatie er vanuit gaan dat zijn of haar ‘goedgekeurde’ gecertificeerde installatie, aan alle wettelijke verplichten voldoet. Dat is nu met het bovenstaande echter niet meer het geval. Een gecertificeerde installatie kan bol staan van bouwkundige en/of andere risico’s waarop een SCIOS-bedrijf nog steeds vanuit de regeling moet inspecteren. Het probleem is echter dat niet precies aangegeven wordt op welke punten wel of niet het certificaat achtergehouden met worden.

FAQ

Via de FAQ op de SCIOS site worden wel voorbeelden genoemd van certificaat relevante bouwkundige aspecten zoals verbrandingslucht- en ventilatieluchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer en niet relevante aspecten zoals de draairichting van de deur, brandblussers, explosiewanden, brandwerendheid, en veiligheidsschakelaars.

Maar er zijn nog genoeg aspecten waarover discussies gevoerd wordt. De bouwkundige gasdichtheid van een ruimte doet bijvoorbeeld niet ter zaken voor certificering, maar hoe zit het met een vloeistofdichte vloer bij een olie gestookte installatie? Is dit bouwkundig of een milieuaspect? U zult begrijpen dat hierover de meningen in de branche verdeeld zijn. Voorbeelden zoals op de foto’s van brandwerend afgedichte luchttoevoer- en ventilatievoorzieningen zijn hiervan wellicht een ludiek maar ook schrijnend voorbeeld.

Van Empel Inspecties en Advisering

IMG_20160208_112712

Daar komt bij dat op het SCIOS certificaat staat dat de installatie voor wat betreft energieverbruik, emissies en veiligheid voldoet aan de geldende wetgeving.

De toevoeging van welke wetgeving ontbreekt echter en dat is voor het SCIOS bedrijf lastig, maar zeker ook voor de eigenaar en/of drijver van de installatie niet meer te volgen. En de toenemende diversiteit in tekortkomingen in de SCIOS rapportage zoals opmerkingen, afkeuringen, bouwkundige tekortkomingen, etc. maken het er niet duidelijker op.

Rapport

Kort gezegd komt het erop neer dat het meer dan ooit van belang is dat SCIOS bedrijven nauwgezet en duidelijk hun bevindingen af rapporteren en daarbij de risico’s van alle de geconstateerde tekortkomingen in kaart brengen. Het is vervolgens aan de eigenaar/drijver van de installatie(s) om te bepalen welke punten voor de milieuwetgeving al dan niet opgelost moeten worden om het SCIOS certificaat te ontvangen. Daarnaast moet men bepalen welke mogelijke aanvullende risico’s men wil elimineren in het kader van het goed huisvader- en werkgeverschap, en de bedrijfskundige, operationele en financiële belangen van de organisatie.

Echte preventie

Bij van Empel Inspecties en Advisering zijn we pragmatisch gericht op preventie, veiligheid en continuïteit. Daarbij bekijken we de betreffende installaties vanuit alle risico’s. Dat geldt dus voor brand- en explosiegevaar, maar ook voor bedrijfskundige en economische risico’s zoals productieverlies of waterschade. Echte Preventie noemen we dat! Daarbij staan deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover of over het onderwerp uit dit artikel van gedachten wilt wisselen.